หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

หัวเรื่อง : วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี

ชื่อเรื่อง - วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี
ผู้แต่ง - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ
จำนวนหน้า - 182 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 150.-

       หนังสือชุดธรรมาภิบาล เรื่องการวัดระดับการบริหารจัดการที่ดีจัดทำขึ้นอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญของการบริหารและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีการจัดทำดัชนีวัดผลหลักนิติธรรม การจัดทำดัชนีวัดผลหลักคุณธรรม การจัดทำดัชนีวัดผลหลักความโปร่งใส การจัดทำดัชนีวัดผลหลักการมีส่วนร่วม การจัดทำดัชนีวัดผลหลักสำนึกรับผิดชอบและการจัดทำดัชนีวัดผลหลักความคุ้มค่า ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกรอบความคิดการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการที่ดี โดยที่นำมาปรับใช้ในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง