ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 )

เมนูย่อย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 )

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ร่างเบื้องต้น วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 )

ที่มา : http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index

Share :