ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559)

เมนูย่อย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559)

ที่มา : http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2
/download/article/article_20160129132217.pdf

Share :