หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

หัวเรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง