หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

หัวเรื่อง : ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

เรื่อง - ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง