หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

หัวเรื่อง : ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เรื่อง - ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัยก๊กผล และ นางฉัตรระวี กิติโยดม

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง