งานวิจัย

เมนูย่อย

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวพัชณีย์ คำหนัก
ปีงบประมาณ - 2548
ชื่อวิทยานิพนธ์ - รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย : ศึกษากรรมกรโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง