หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

หัวเรื่อง : รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

ชื่อเรื่อง รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท
             คำว่า “รีเซ็ต” กับคำว่า “การศึกษาท้องถิ่น”มาใช้ร่วมกันเป็นวลีที่ว่า “รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่น”ย่อมหมายถึงการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญตรงกับความต้องการทางการศึกษาของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นได้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของ“ความเป็นธรรมทางสังคม”

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
ไกรยส ภัทราวาท.
รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
154 หน้า.1. การศึกษา--การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง 371.2
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
ราคา 120 บาท
ISBN = 978-974-449-831-1

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง