งานวิจัย

เมนูย่อย

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

Download PDF - สารบัญ
Download PDF - สารบัญแผนภาพ
Download PDF - สารบัญตาราง
Download PDF - บทที่ 1 บทนำ
Download PDF - บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย
Download PDF - บทที่ 3 ผลการศึกษา
Download PDF - บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการสำรวจความคิดเห็นในอนาคต
Download PDF - ภาคผนวก ก. แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556
Download PDF - ภาคผนวก ข. ปัญหาเร่งด่วนในทัศนคติของประชาชน
Download PDF - ภาคผนวก ค. รายละเอียดทิศทางการพัฒนากรุงเทพฯ ในอนาคต
Download PDF - ภาคผนวก ง. รายละเอียดความชื่นชอบนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายสำคัญจำแนกตาม อายุ การศึกษา รายได้ และอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง