งานวิจัย

เมนูย่อย

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

จดหมายเปิดผนึกจากนักวิจัยถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

นักวิจัยโครงการ “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ของสถาบันพระปกเกล้าส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยพร้อมระบุเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่านักวิจัยเห็นว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการในโอกาสแรก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและความสำเร็จในการสร้างความปรองดอง คือ การสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองในสังคมไทยด้วยการริเริ่มกระบวนการพูดคุยเสวนา (Dialogue)ภายในคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันต่อข้อเสนอในรายงานฯโดยไม่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน 

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง