หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์

หัวเรื่อง : รายงานยุติธรรมฉบับสมบูรณ์

รายงานการวิจัย โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
กุมภาพันธ์ 2554

ผู้สนับสนุนงบประมาณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารเอ ชั้น 9
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Download

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง