หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2557

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2557

หัวเรื่อง : รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2557

ชื่อเรื่อง รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546 - 2557
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด, นายวิศิษฏ ชัชวาลทิพากร
             โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557 เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำเนินการสำรวจโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน สถาบันพระปกเกล้าขอขอบคุณสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลด้วยดีตลอดมา

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2557..--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
252 หน้า.1. บริการสาธรณะ--ไทย--การบริหาร. 2.การบริการรัฐกิจ--ไทย. | ชื่อเรื่อง. 351.593
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 จำนวนพิมพ์ 1000 เล่ม
ราคา 380 บาท
ISBN = 978-974-449-816-8

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419600โทรสาร 02-1438181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง