สื่อความรู้

เมนูย่อย

รายการเหตุเกิดที่ท้องถิ่น ตอนที่ 4 โดยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น CLGS

 

ชื่อรายการ : รายการเหตุเกิดที่ท้องถิ่น ตอนที่ 4 โดยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Center for Local Governance Studies - CLGS
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
ประเด็น : ความเป็นเมือง : การปรับตัวของท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง
หนังสือแนะนำ : Urbanization เมื่อ “เมือง” กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ และปิดท้ายด้วยการอธิบายแนวคิดเรื่อง "การมีส่วนร่วม"

 

Share :