รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
16 พ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : โลกที่คิดว่าคุ้นเคย ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

15 พ.ย. 2561 ควันหลงสาระ ห้องย่อยที่ 6 เรื่อง ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20)

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

14 พ.ย. 2561 ปธพ.กับงานการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขและระบบทางการแพทย์ไทย

พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภา

13 พ.ย. 2561 Freedom in society เสรีภาพทางสังคม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

12 พ.ย. 2561 เทปเสียงปาฐกถาพิเศษปิดงาน : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

9 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 เร่งเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมือง

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

7 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

6 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคง

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์

นักกฎหมายและนักวิชาการอิสระ

5 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล

ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาปัญญา สมาพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3 การกระจายอำนาจรากฐานประชาธิปไตย

ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์

อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 6 ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

31 ต.ค. 2561 สถาบันพระปกเกล้า กับงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ (KPI Congress ๒๐)

ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

30 ต.ค. 2561 สรุปเนื้อหาของหนังสือเรื่อง การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ ซึ่งเขียนโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

29 ต.ค. 2561 "ความท้าทายใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

26 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

25 ต.ค. 2561 อุ่นเครื่อง ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ๒๐

นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

24 ต.ค. 2561 กรณีดราม่าลานแอโรบิคกับกฏหมายปกครอง

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 ต.ค. 2561 กฎหมายการกู้ยืมและการค้ำประกัน

อ.ศิริชัย วิชชุวัชรากร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

22 ต.ค. 2561 การเมืองในกระบวนการเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

19 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย นำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปชั่น

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

18 ต.ค. 2561 เก็บตกการบรรยายวิชาการ “ทำไมการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงถึงได้ผลดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

-

17 ต.ค. 2561 ประชาชนพร้อมหรือยังสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 ต.ค. 2561 สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

อ.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด

15 ต.ค. 2561 ความสำคัญของการเลือกตั้ง

อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

อาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

12 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ว่าด้วยความปรองดอง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 ต.ค. 2561 เรื่องเล่าความขัดแย้งจากพื้นที่

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

10 ต.ค. 2561 พรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสระชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9 ต.ค. 2561 ชุมชนไร้ถัง

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

8 ต.ค. 2561 ๑๔ ตุลา ๑๖ – ๖ ตุลา ๑๙

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 ต.ค. 2561 ควันหลงจากมหกรรมสันติภาพในสังคมไทยและหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลระนอง

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

3 ต.ค. 2561 ประชาธิปกราชากับกีฬาทรงโปรด

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 ต.ค. 2561 ใช้สื่อโซเชียลอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

อ.ศิริชัย วิชชุวัชรากร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

1 ต.ค. 2561 Road Map สู่วันเลือกตั้ง

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

28 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง 100 ปี พัฒนาการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

27 ก.ย. 2561 การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.ย. 2561 เส้นทางพิชิตรางวัลเลิศรัฐ

เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

-

25 ก.ย. 2561 วันสันติภาพโลกกับคุณูปการต่อสังคมไทย

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-

24 ก.ย. 2561 จริยธรรมและความซื่อตรงทางการเมือง: บทเรียนและประสบการณ์จากการเมืองอเมริกัน

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

21 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง โครงการวิจัย จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปีนับจาก 14 ตุลา 2516

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.ย. 2561 การขับเคลื่อนสันติภาพกับมหกรรมสันติภาพ

ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

-

19 ก.ย. 2561 นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องประชาธิปกราชากับกีฬาทรงโปรด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ก.ย. 2561 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

อมาพร ปวงรังษี

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 ก.ย. 2561 GDPR

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ประชาธิปไตยกับกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 ก.ย. 2561 สถานการณ์สันติภาพโลกและการขับเคลื่อนงานในสังคมไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.ย. 2561 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Good To Great แค่ดียังไม่พอ....แต่ต้องยิ่งใหญ่” งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

11 ก.ย. 2561 civic education - เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

อังสนา พิไสยสามนต์เขต

-

10 ก.ย. 2561 "รัฐสวัสดิการ...เหรียญทั้งสองด้านของประชาธิปไตย"

คุณนุชประภา โมกข์ศาสตร์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

7 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง KPI Yearbook 2561 Focus รัฐธรรมนูญ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.ย. 2561 จากสันติภาพโลกสู่รากแก้วในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ย. 2561 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

4 ก.ย. 2561 การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

3 ก.ย. 2561 ยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

31 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

30 ส.ค. 2561 ความร่วมมือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันพระปกเกล้า

อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

29 ส.ค. 2561 Smart City ที่เทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

28 ส.ค. 2561 การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27 ส.ค. 2561 New Voters

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 ส.ค. 2561 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมจากเยอรมนีสู่สังคมไทย

ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

22 ส.ค. 2561 เปิดมุมมองใหม่ในการมองสังคม

อัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี

กรรมการบริหาร P.S Steel Co. Ltd.

21 ส.ค. 2561 พลเมือง และ การเมืองภาคพลเมือง เรื่อง ใกล้ตัว

นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

20 ส.ค. 2561 การพัฒนาภาวะผู้นำ : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

17 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

16 ส.ค. 2561 อุตสาหกรรมกับการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกรณีโรงไฟฟ้าราชบุรี

อาจารย์เขมชาติ สถิตตันติเวช

ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

15 ส.ค. 2561 หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า : ความรู้ที่อยู่นอกจากบนหิ้ง

นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ

รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 ส.ค. 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำสู่นวัตกรรมและความร่วมมือ: SECI Model

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

13 ส.ค. 2561 X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา (2)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

10 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

9 ส.ค. 2561 วิทยากรตัวคูณกับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม

อาจารย์ธวัช พันมา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

8 ส.ค. 2561 คนปริกไม่ทอดทิ้งกัน

อาจารย์สุริยา ยีขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

7 ส.ค. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักวิจัยโครงการฯ

6 ส.ค. 2561 การเลือกตั้งกัมพูชา

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

3 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : เสรีภาพในการพูด: ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

2 ส.ค. 2561 การขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษาสู่ชุมชน

รศ. ดร.พระมหาหรรษา ธรรมหาโส

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1 ส.ค. 2561 สิทธิทางศาล : ประเทศไทยอยู่ยากจริงหรือ

นายวิเชียร ชุบไธสง

อดีตอุปนายกสภาทนายความ และทนายความ

31 ก.ค. 2561 "ผู้นำเยาวชนกับการเป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย" มุมมองจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

นายกันตวัฒน์ ธนาสิริกุล

นิสิตแห่งคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

30 ก.ค. 2561 ในหลวงรัชกาลที่ 10

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : เพ่งประชาธิปไตยโลก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.ค. 2561 จับชีพจรกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

คุณรอมฎอน ปันจอ

บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch

25 ก.ค. 2561 สิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อาจารย์กล้า สมุทรวณิช

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

24 ก.ค. 2561 การสร้างสำนึกพลเมืองสู่เยาวชนในสถานศึกษา

อาจารย์ศรายุทธ อันทะไชย

นายกสมาคมสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

23 ก.ค. 2561 X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

19 ก.ค. 2561 อาชีวะสมานฉันท์

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

18 ก.ค. 2561 บทบาทสื่อมวลชนที่ดี กรณีจากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำ

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

17 ก.ค. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์

นักวิจัยโครงการฯ

16 ก.ค. 2561 ถอดบทเรียนอิสราเอล : การเสริมสร้างพลังของผู้หญิงทางการเมือง

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : รัฐอิสลาม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.ค. 2561 การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

เลขาธิการสำนักงานสมานฉันท์แห่งชาติ

11 ก.ค. 2561 สังคมไทยเรียนรู้อะไรในภาวะวิกฤติจากภัยภิบัติ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) และ ประธานมูลนิธิพระมหาสุทิตย์ เพื่อโรงพยาบาลแม่สรวย

10 ก.ค. 2561 การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า

นาย ฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาธุรกิจอีเวนท์ คณะการท่องเที่ยว ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

9 ก.ค. 2561 cyber democracy

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : ผู้สูงอายุในสังคมจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ค. 2561 การมีส่วนร่วมเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

นายคณาธิศ เกิดคล้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 ก.ค. 2561 การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 ก.ค. 2561 หลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

2 ก.ค. 2561 ประเทศไทยกับตัวแบบการพัฒนามนุษย์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

29 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ความมั่นคงใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

28 มิ.ย. 2561 การไกล่เกลี่ยในชุมชน

อาจารย์นพรุจ ธนาทิพยางกูร

ที่ปรึกษางานศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

27 มิ.ย. 2561 จากปัญหาอาหารกลางวันสู่การพัฒนาการศึกษาไทย

ดร.ตวง อันทะไชย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคมของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

26 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี

นักวิจัยโครงการฯ

25 มิ.ย. 2561 ศักยภาพชุมชนในการจัดการน้ำ​ กรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

22 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : สังคมสูงวัย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

21 มิ.ย. 2561 กระบวนการยุติธรรม กระแสหลักกับยุติธรรมทางเลือก

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

20 มิ.ย. 2561 ปัญหาทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

อดีตสมาชิกวูฒิสภา (กรุงเทพมหานคร) โดยระบบการเลือกตั้งของประชาชน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

19 มิ.ย. 2561 การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ผ่านโครงการของสถาบัน

นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

18 มิ.ย. 2561 การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

15 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 มิ.ย. 2561 การถือศีลอดกับการสร้างสันติสุขภายใน

อาจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด

ผอ.หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า

13 มิ.ย. 2561 ผลการจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน “Thailand’s NEXT ก้าว ต่อไปไทยแลนด์”

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12 มิ.ย. 2561 พลเมืองกับการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

11 มิ.ย. 2561 เสริมพลังพลเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในมิติความปลอดภัยทางถนน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

8 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ชุมชนจินตกรรม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

7 มิ.ย. 2561 ประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

6 มิ.ย. 2561 กลไกและมาตรการป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาข้อปฏิบัติต่อการดำเนินการทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับข้อพิพาททางเลือก Pre-Action Protocol for Judicial Review

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 มิ.ย. 2561 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

คุณสุนิษา ฝึกฝน

นักวิจัยโครงการฯ

4 มิ.ย. 2561 FAQ primary vote

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

1 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ความเหลื่อมล้ำแนวราบ ต้นกำเนินความรุนแรง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

31 พ.ค. 2561 ภาพรวมนโยบายภาคใต้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบและกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และ ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

30 พ.ค. 2561 30 พฤษภาคม 2484 : การเสด็จสวรรคตของปฐมกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

29 พ.ค. 2561 พลเมืองสูงวัยใส่ใจชุมชน

อ.พัฒนา สุขเกษม

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเลย

28 พ.ค. 2561 เหลียวหลังแลหน้า 2 ปี ประชารัฐรักสามัคคีกับการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพะรปกเกล้า

25 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

24 พ.ค. 2561 การเลือกตั้งสมานฉันท์

คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET)

23 พ.ค. 2561 primary vote : ระบบเลือกตั้งที่ให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร

อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 พ.ค. 2561 การประสานเครือข่ายภาคีสู่สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

อาจารย์จิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

21 พ.ค. 2561 การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit): จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : อย่าคิดถึงช้าง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

17 พ.ค. 2561 การไกล่เกลี่ยและเยียวยาในศาลเยาวชนและครอบครัว

คุณอนันต์ ศิลป์

อดีตอนุกรรมการไกล่เกลี่ย สนง.คณะกรรมการสิทธิฯ และวิทยากรเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในครอบครัว

16 พ.ค. 2561 ระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ครั้งที่ 1)

รศ.ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15 พ.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2560 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายสมปอง ช่วยเนียม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

14 พ.ค. 2561 Party Switching กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : ปัญหาชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

10 พ.ค. 2561 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับความสมานฉันท์ในสังคม

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 พ.ค. 2561 การบริหารสาธารณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศ: สิ่งใหม่ในรัฐธรรมนูญ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

8 พ.ค. 2561 การศึกษา (เพื่อสร้างพลเมือง) ไทย กับ การเปลี่ยนแปลง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

7 พ.ค. 2561 หลากความเห็นต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : พลเมืองกำลังไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

3 พ.ค. 2561 ผลสำเร็จของโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่น 6

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

2 พ.ค. 2561 นิทรรศการเคลื่อนที่สู่สวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

1 พ.ค. 2561 "โรงเรียนพลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง: สิ่งที่ได้เรียนรู้"

คุณจิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

30 เม.ย. 2561 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

คุณณัฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

-

27 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่องความเป็นส่วนตัว ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

26 เม.ย. 2561 ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

-

25 เม.ย. 2561 งานวิจัยการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด

คุณกฤติน จันทร์สนธิมา

-

24 เม.ย. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

คุณสุพัฒน์ แก้วจันทร์

-

23 เม.ย. 2561 การเมืองเรื่องข้าวบทสะท้อนการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาจ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-

20 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่องนักการเมืองถิ่น จ.กาฬสินธุ์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

19 เม.ย. 2561 การสร้างสันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

18 เม.ย. 2561 การเมืองเรื่องข้าว บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-

17 เม.ย. 2561 สิทธิการเมืองของพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

16 เม.ย. 2561 อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

13 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

12 เม.ย. 2561 การสานเสวนาระหว่างศาสนาในสังคมไทย

ดร.พัทธิ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-

11 เม.ย. 2561 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน จ.ลพบุรี

พลโทนายแพทย์พีระพล ปกป้อง

-

10 เม.ย. 2561 โรงเรียนพลเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

คุณศรายุทธ อันทะไชย์

-

9 เม.ย. 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของชาวไทยภูเขา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

คุณชลกานดาร์ นาคทิม

-

6 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 เม.ย. 2561 การสร้างสันติสุขในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

4 เม.ย. 2561 งานวิจัย เรื่องบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

คุณโชติกา สิงหาเทพ

-

3 เม.ย. 2561 โครงการกีฬาจาบังเกม

คุณวิชิต แซ่ลิ่ม

-

2 เม.ย. 2561 การสื่อสารทางการเมืองในบริบทของสื่อใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

30 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

29 มี.ค. 2561 การเรียนการสอนหลักสูตรสันติศึกษากับความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา

คุณสุดารัตน์ รัตนพงษ์

-

28 มี.ค. 2561 นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัย ร.๗ “สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

27 มี.ค. 2561 อิทธิพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 มี.ค. 2561 “อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่”

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

23 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

22 มี.ค. 2561 เกษตรพันธสัญญากับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง

คุณโอภาส เที่ยงงามดี

-

21 มี.ค. 2561 ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสาธารณะในการแก้ปัญหากว๊านพะเยา

คุณสหัธยา วิเศษ

-

20 มี.ค. 2561 ความเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

19 มี.ค. 2561 “ทำไมคนมาจดจองพรรคการเมืองกันมากมาย”

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

16 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง รีเลิร์นนิ่ง จากเรียนรู้ สู่เรียนคิด

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

15 มี.ค. 2561 บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณศรีลัดดา อุทยารัตน์

-

14 มี.ค. 2561 “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

13 มี.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ โครงการ เรียนรู้ผู้สูงอายุ

คุณอำนวย อินทรธิราช

-

12 มี.ค. 2561 การบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

9 มี.ค. 2561 รีวิวเอกสารวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า เรื่องโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

8 มี.ค. 2561 บทบาทของสหภาพกับการเจรจาไกล่เกลี่ย

คุณกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก

-

7 มี.ค. 2561 เจาะลึกหนังสือการเมืองไทยร่วมสมัย

ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

-

6 มี.ค. 2561 สิทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

5 มี.ค. 2561 เปิดสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

ดร.เลิศพร อุดมพงศ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

2 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

1 มี.ค. 2561 งานวันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

28 ก.พ. 2561 โครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติ : แนวทางเพื่อการเข้าถึง เข้าใจ และการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม

นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

27 ก.พ. 2561 การสร้างความเป็นพลเมืองในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.พ. 2561 ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

22 ก.พ. 2561 พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๒)

คุณอนันต์ ศิลป์

-

21 ก.พ. 2561 กิจกรรมงาน “สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สมัยรัชกาลที่ 7”

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.พ. 2561 โครงการที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2560 นวัตกรรมการดูแลแม่น้ำลำคลอง

คุณรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว

-

19 ก.พ. 2561 ประสบการณ์ทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและการรณรงค์การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

-

16 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

15 ก.พ. 2561 การต่อต้านการคอรัปชั่นกับการสร้างสังคมสันติสุข

คุณผุสดี รุ่งเรืองผดุง

-

14 ก.พ. 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบเป็นทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.กำแพงเพชร

คุณชลกานดาร์ นาคทิม

-

13 ก.พ. 2561 เซอร์วิส เลิร์นนิ่ง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.พ. 2561 ประสบการณ์การทำกฎหมายว่าด้วยการเสนอชื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

9 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง 165 เกร็ดสถิติจากฮาเวิร์ดที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

8 ก.พ. 2561 ผู้พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๑)

คุณอนันต์ ศิลป์

-

7 ก.พ. 2561 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.พ. 2561 โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย

-

5 ก.พ. 2561 การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการ สำนักวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

2 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

1 ก.พ. 2561 บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณสำราญ สมพงษ์

-

31 ม.ค. 2561 ขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนัก

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

30 ม.ค. 2561 โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย์

-

29 ม.ค. 2561 สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

26 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

25 ม.ค. 2561 วิทยากรกระบวนการ : ความรู้สู่การปฏิบัติ

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

24 ม.ค. 2561 ปธพ. 5 กับศรัทธาเพื่อชีวิต

นายอเนก จงเสถียร

-

23 ม.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ

-

22 ม.ค. 2561 สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.เลิศพร อุดมพงศ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

19 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

18 ม.ค. 2561 การสร้างสันติสุขในองค์กร

คุณวราวุฒิ พูลกุล

-

17 ม.ค. 2561 “โรงเรียนในบ้าน” ของพระปกเกล้า และโรงเรียนเยาวกุมาร

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยุ่หัว สถาบันพระปกเกล้า

16 ม.ค. 2561 ครูกับการปลูกฝังความเป็นพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

15 ม.ค. 2561 สื่อกับการสร้างประชาธิปไตย

นายชัยวัฒน์ จันทิมา

-

12 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง พลังรัก พลังอำนาจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

11 ม.ค. 2561 ร่างสัญญาประชาคม

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

10 ม.ค. 2561 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ ๗

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

9 ม.ค. 2561 อัพเดทการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยั้ง

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

8 ม.ค. 2561 ทำไมคนถึงไปเลือกตั้งกันน้อยลง

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง คอร์รัปชั่นในสังคมสีเทา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 ม.ค. 2561 ชุมชนสังคมสันติสุขจากภาคต่างๆ

พระบุญเลิศ ช่วยธานี

-

3 ม.ค. 2561 การบริการที่มีคุณภาพ ของขวัญจาก อบจ. ให้คนสุราษฎร์

คุณทะนงศักดิ์ ทวีทอง

-

2 ม.ค. 2561 รางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๖๐

คุณมนูญ บูรณพัฒนา

-

1 ม.ค. 2561 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (ตอน ๒)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า