รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
5 ก.ย. 2562 ภูมิปัญญาอีสานกับสันติวิธี

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ที่ปรึกษาสถาบันสันติศึกษา

4 ก.ย. 2562 ข้อสรุปงานวิจัย ความเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายของชนชั้นนำไทย (พ.ศ.2399-2490)

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

3 ก.ย. 2562 ประสบการณ์การเมืองภาคพลเมืองในระดับพื้นที่ จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินระหว่างภาคประชาชนและผู้แทนราษฎรในจังหวัดกาญนบุรี

คุณพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2 ก.ย. 2562 การประชุมรัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 40 : บทบาทเด่นของไทยในฐานะประธานอาเซียน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

30 ส.ค. 2562 หนังสือ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

29 ส.ค. 2562 รัฐสภาไทยกับอำนาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

29 ส.ค. 2562 การนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานประกันสังคม

คุณภูมา ธรรมกุล

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

27 ส.ค. 2562 การปฏิรูปการศึกษาสำหรับพลเมืองในฐานะการปฏิรูปประเทศ

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 ส.ค. 2562 พื้นที่สีเขียวใหม่ ในนครใหม่ : สิงคโปร์

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 ส.ค. 2562 บทเรียนการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยกับหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

22 ส.ค. 2562 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

21 ส.ค. 2562 สัมมนาวิชาการเรื่อง 120ปี ถนนงามนามราชดำเนิน

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 ส.ค. 2562 รากเหง้าความเป็นพลเมืองจากยุครัชกาลที่ 5 สู่ยุคปัจจุบัน : จากชาวบ้าน ชาวเมือง สู่การเป็นพลเมืองของชาติ

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

19 ส.ค. 2562 ปลดล็อคกฎหมายผังเมือง : ใครได้ ใครเสีย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

16 ส.ค. 2562 สิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัตหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด บทเรียนเพื่อพัฒนากลไก ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนและชุมชน

รศ.กรกฎ ทองขะโชค

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน

15 ส.ค. 2562 กระบวนการสุนทรียปุจฉาในการแก้ไขปัญหาสังคม

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

14 ส.ค. 2562 การตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภาด้วยกลไกกรรมาธิการ

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

13 ส.ค. 2562 อารยสถาปัตย์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเอกวีร์ มีสุข

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12 ส.ค. 2562 รูปแบบของรัฐบาล : ประสบการณ์ไทยและมุมมองเชิงเปรียบเทียบ

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

9 ส.ค. 2562 งานวิจัย เครื่องมือปกครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51

ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฏหมายมหาชน 3 สำนักงานศาลปกครอง

8 ส.ค. 2562 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข กับบทเรียนการศึกษาดูงาน ภาคกลาง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

7 ส.ค. 2562 นิทรรศการพระมิ่งขวัญรำไพพรรณี 18 ปี ณ สวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี

6 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธามณี

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

5 ส.ค. 2562 ส่องนโยบายการเกษตร : ข้าวและยาง

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

2 ส.ค. 2562 ประชานิยมในประเทศไทย

นางสาวนุชประภา โมกขศาสตร์

นักวิชาการ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

1 ส.ค. 2562 กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณี Peace Survey

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

31 ก.ค. 2562 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของไทย : อดีตและปัจจุบัน

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

30 ก.ค. 2562 ท้องถิ่นดี ๆ ทัวไทย : นวัตกรรมการยภาพ "ธาราบำบัด"

คุณสุรสิตย์ กังวลกิจ

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

29 ก.ค. 2562 การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย : บทเรียนจากเกาหลีใต้

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.ค. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง ความยุติธรรม (Justic What’s the Right Thing to do?)

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

25 ก.ค. 2562 Active Citizen ของพลเมือง กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี

คุณอังคาร กาญจนเพชร

รองประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี

24 ก.ค. 2562 รัฐสภากับการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

นางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร

นักวิชาการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

23 ก.ค. 2562 การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

คุณสมศักดิ์ สวัสดีมงคล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

22 ก.ค. 2562 นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

19 ก.ค. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง : การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง ทางออกของการเมืองไทย

รศ.ดร.จุมพล หนิมพาณิช

นักวิจัยแห่งชาติ อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

18 ก.ค. 2562 ธรรมภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ : กรณีศึกษาประเทศจีน"

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า

17 ก.ค. 2562 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับประเทศฝรั่งเศส

คุณศิริเพ็ญ วรปัสสุ

ภัณฑารักษ์ และเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 ก.ค. 2562 แอบมองนิวซีแลนด์หันซ้าย : Well Being Budget

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.ค. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง : ราชันผู้พลัดแผ่นดิน เมื่อพม่าเสียเมือง

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 ก.ค. 2562 รู้จัก Islamophobia เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

10 ก.ค. 2562 บทบาทรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

9 ก.ค. 2562 พลเมืองดิจิทัล - ประสบการณ์จาก I Law กับการสร้างและส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ผู้ก่อตั้ง iLaw

8 ก.ค. 2562 รัฐบาลผสม ประสบการณ์จากต่างประเทศ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ค. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง : ล้างแค้นกับสมานฉันท์

นางสาวปัทมา สูบกัมปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

4 ก.ค. 2562 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข กับบทเรียนการศึกษาดูงานภาคกลาง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

3 ก.ค. 2562 นิทรรศการหมุนเวียน สัปดมราชาบรมราชาภิเษก

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 ก.ค. 2562 การสร้างพลเมืองดิจิทัล

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

1 ก.ค. 2562 มองการเมืองไทยผ่านโลกโซเชียล

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

28 มิ.ย. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง : สิ้นแสงฉาน Twilight over Burma My Life as a Shan Princess

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

27 มิ.ย. 2562 ดัชนีสันติภาพโลก 2019

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

26 มิ.ย. 2562 การทำงานของรัฐสภาภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

นางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

25 มิ.ย. 2562 ท้องถิ่นดีๆ ทั่วไทย : การบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง

คุณรุ่งสุริยา เชียงชีระ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

24 มิ.ย. 2562 87 ปี ระบอบประชาธิปไตยไทย

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

21 มิ.ย. 2562 งานวิจัยน่าอ่านเรื่อง : การศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

20 มิ.ย. 2562 ภูมิปัญญาอีสานกับสันติวิธี

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

ที่ปรึกษาสถาบันสันติศึกษา

19 มิ.ย. 2562 ปฐมรัฐธรรมนูญไทย โครงสร้างและการจัดการอำนาจตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พศ 2475

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

18 มิ.ย. 2562 พลเมืองดีจากอดีตสู่ปัจจุบัน

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

17 มิ.ย. 2562 นโยบายแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม (ยุคบิ๊กตู่ 2 )

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 มิ.ย. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : บันทึกของทูตญี่ปุ่น ผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 มิ.ย. 2562 สถานการณ์ทีวีดิจิตอลในประเทศไทย

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 มิ.ย. 2562 พรมแดนความรู้ ประวัติศาสตรการอภิวัฒน์สยาม วันที่ 24 มิถุนายน 2475

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

11 มิ.ย. 2562 การสร้างระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความเสมอภาคในสังคม โดยเทศบาล ต. อุโมงค์ อ.เมือง.จ.ลำพูน

คุณทนงศักดิ์ รัตนโสภณ

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

10 มิ.ย. 2562 Hung Parliament สภาแขวน มองโลก มองไทย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

7 มิ.ย. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การสร้างคุณค่าให้ชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

6 มิ.ย. 2562 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3 ที่จ.เพชรบุรี

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภา

4 มิ.ย. 2562 พลเมืองสร้างได้ "ความเป็นพลเมืองดิจิทัล" ตอนที่ 1

คุณศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

3 มิ.ย. 2562 อำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ 60

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

31 พ.ค. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การเมืองภาคประชาชน : การเมืองภาคพลเมือง ทางออกการเมืองไทย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

30 พ.ค. 2562 บทบาทรัฐบาลมาเลเซีย ในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

นักวิชาการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

29 พ.ค. 2562 ย้อนรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 พ.ค. 2562 โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

คุณศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

27 พ.ค. 2562 เลือกตั้งอินเดีย 2562 เราเรียนรู้อะไร?

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

24 พ.ค. 2562 ความทรงจำของนายพลนากามูระ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 พ.ค. 2562 กฎหมายกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คุณธปภัค บูรณะสิงห์

ผอ.กองระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

22 พ.ค. 2562 การสื่อสารอย่างสันติ ในบริบทความขัดแย้ง

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

21 พ.ค. 2562 แนวคิดความเป็นพลเมืองของสังคมไทย

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

17 พ.ค. 2562 ผู้นำทรงภูมิปัญญา เนลสัน แมนเดล

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

16 พ.ค. 2562 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

15 พ.ค. 2562 จรรยาบรรณการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน และการสะท้อนภาพรวมของสังคม

คุณชนะ ผาสุกสกุล

ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

14 พ.ค. 2562 โครงการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน

คุณมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่

13 พ.ค. 2562 เลือกตั้งอินโด 2562 : ประชาธิปไตยบนประเทศหมื่นเกาะ

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

10 พ.ค. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : โลกนี้คือละคร

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

9 พ.ค. 2562 พหุวัฒนธรรม แรงงานข้ามชาติ กับสิทธิชนกลุ่มน้อย

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

8 พ.ค. 2562 ประโยชน์ของพืชกัญชา กับแพทย์ทางเลือก สถานการณ์ กระแส ความเข้าใจในสังคม

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7 พ.ค. 2562 พลเมืองกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการมีส่วนร่วม

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

3 พ.ค. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ Practical Wisdom

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

2 พ.ค. 2562 "SEA" โมเดลใหม่การมีส่วนร่วมของประชาชน

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

1 พ.ค. 2562 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

30 เม.ย. 2562 ตำนานดาบคุซานาหงิ ราชกุธภัณฑ์ของญี่ปุ่น : คติชนของผู้นำและสังคม

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

29 เม.ย. 2562 ส่องการใช้วัฒนธรรมร่วมสมัยก่อน – หลัง การเลือกตั้งไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

26 เม.ย. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง "มาคิอาเวลลี การเมืองไทยของเจ้าผู้ปกครอง"

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

25 เม.ย. 2562 การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในมิติศาสนา

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

หัวหน้าภาควิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

24 เม.ย. 2562 สัปดมราชา บรมราชาภิเษก

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

23 เม.ย. 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ

คุณอำนวย อินทรธิราช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จ.อุดรธานี

22 เม.ย. 2562 ทางออกการเมืองไทย หลังการเลือกตั้งภายใต้บริบท รัฐธรรมนูญ 2560

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

19 เม.ย. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น"

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

18 เม.ย. 2562 การนำหลัก SDGs มาพัฒนาความยั่งยืนในสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

17 เม.ย. 2562 พิธีสรงพระมุธธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

16 เม.ย. 2562 บทบาทของพลเมืองหลังการเลือกตั้ง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

15 เม.ย. 2562 สูตรลับ กกต.

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

12 เม.ย. 2562 พลังเทคโนแครต การขับเคลื่อนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจไทย(พ.ศ.2504-2535)

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

11 เม.ย. 2562 สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้ง ในจังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

10 เม.ย. 2562 มุมมองเรื่อง "คอร์รัปชั่น" กับ "ประชาธิปไตย" ภายใต้บริบทของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา

9 เม.ย. 2562 หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง

นายสมเกียรติ นากระโทก

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

8 เม.ย. 2562 จับตาการให้ใบสั่งหลากสีของ กกต.

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 เม.ย. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "พินิจการเมืองไทย ปัจจุบันและอนาคต"

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

4 เม.ย. 2562 การเลือกตั้ง : กรณีศึกษา ประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี

รองศาสตราจารย์ โคทม อารียา

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

3 เม.ย. 2562 นิทรรศการเคลื่อนที่ประจำปี ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 เม.ย. 2562 โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายมะสดี หะยีปิ

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 เม.ย. 2562 สรุปภาพรวมเลือกตั้ง และ Roadmap หลังเลือกตั้ง

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

29 มี.ค. 2562 หนังสือน่าอ่านเรื่อง "Troll Way ทางสายเกรียน"

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

28 มี.ค. 2562 สถานการณ์หลังการเลือกตั้ง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

27 มี.ค. 2562 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการบริหารงานภาครัฐและเอกชนหลังการเลือกตั้ง

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่น ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

26 มี.ค. 2562 บทบาทพลเมืองหลังการเลือกตั้ง

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

25 มี.ค. 2562 ภาพรวมเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

คุณณัชชาภัทร อมรกุล และคุณเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

22 มี.ค. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : "การสร้างสำนึกพลเมือง"

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

21 มี.ค. 2562 ประเมินสถานการณ์ด้านความสมานฉันท์ในสังคมไทยหลังการเลือกตั้ง

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

20 มี.ค. 2562 พลเมืองกับการตรวจสอบธรรมาภิบาลภาครัฐ

คุณทิพาพร ตันติสุนทร

ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายการศึกษา ประเด็น

19 มี.ค. 2562 “ข้อบัญญัติเมือง” เรื่องสัตว์เลี้ยง

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

18 มี.ค. 2562 สถานการณ์เลือกตั้งทางภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พรรณราย

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์

15 มี.ค. 2562 หนังสือน่าอ่าน เรื่อง : ชาติคืออะไร

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

14 มี.ค. 2562 การเลือกตั้ง : เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

13 มี.ค. 2562 Good Governance and Big Data

ดร.ชลิดา สุรธนิตกุล

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

12 มี.ค. 2562 ส่องนโยบายพรรคการเมืองว่าด้วยการกระจายอำนาจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

11 มี.ค. 2562 สถานการณ์เลือกตั้งทางภาคอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

8 มี.ค. 2562 ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

7 มี.ค. 2562 การเลือกตั้งในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.นามสกุล นิธิบุณยากร

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6 มี.ค. 2562 การแถลงผลการสำรวจความคิดเห็น (Quick Survey ครั้งที่ 4)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

5 มี.ค. 2562 พลเมืองกับการเลือกตั้ง

นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

4 มี.ค. 2562 นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งพะเยา : จังหวัดเล็กแต่การเมืองไม่เล็ก"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง

อาจารย์ประจำคณะรัญศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1 มี.ค. 2562 เรื่องเล่าของสาวรับใช้ The Handmaid's Tale

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

28 ก.พ. 2562 ความประทับใจจากการเข้าร่วมเวทีเปล่งเสียงประเทศไทย เวทีที่ 3 เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

นักวิชาการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

27 ก.พ. 2562 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืนในระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

26 ก.พ. 2562 ข้าราชการท้องถิ่นต้องการเห็นนโยบายของพรรคการเมืองต่อทิศทางการกระจายอำนาจในอนาคต

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

25 ก.พ. 2562 ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

22 ก.พ. 2562 SCAPEGOAT ปรักปรำศาสตร์

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

21 ก.พ. 2562 จับตาสนามการเลือกตั้งในภาคใต้

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

20 ก.พ. 2562 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมสุจริตอย่างยั่งยืนในระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

อ.ประจำ หลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และการจัดการภาครัฐ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

19 ก.พ. 2562 เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง" (Voices for the Citizenship)

คุณสมเกียรติ นากระโทก

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

18 ก.พ. 2562 นับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งปัตตานี

รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ก.พ. 2562 ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ประเทศไทยและความร่วมมือในระดับภูมิภาค

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 ก.พ. 2562 เปล่งเสียงประเทศไทย สาระสำคัญเวทีที่ 3 เสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

13 ก.พ. 2562 Good Governance by Innovation

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.พ. 2562 การวิเคราะห์นโยบายดานกระจายอำนาจของพรรคการเมือง ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองในด้านการกระจายอำนาจ

รศ.ตระกูล มีชัย

รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

11 ก.พ. 2562 ประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรกับบัตรเลือกตั้งใบเดียว

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

8 ก.พ. 2562 พระมหากษัตริย์ - ขุนนาง : นาย - ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

7 ก.พ. 2562 การเลือกตั้งอย่างไรให้สันติ

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

6 ก.พ. 2562 ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูปประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

5 ก.พ. 2562 พลเมืองกับการเลือกตั้ง : การเลือกตั้งที่เป็นมากกว่าหน้าที่

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ ประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

4 ก.พ. 2562 คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง: ประสบการณ์ในต่างประเทศ

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

1 ก.พ. 2562 แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์ เรื่อง : “กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม"

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

31 ม.ค. 2562 สู่สนามการเลือกตั้ง อย่างสมานฉันท์

ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

30 ม.ค. 2562 ธรรมาภิบาลกับ New Generation

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

29 ม.ค. 2562 "ตลาดนัดเย็นๆ" โครงการที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านเสริมสร้างสันติสุข และสมานฉันท์

คุณวิชิต แซ่ลิ่ม

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

28 ม.ค. 2562 Democracy Index 2018 ความเป็นประชาธิปไตยทั้งโลกในรอบปีที่ผ่านมา

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

25 ม.ค. 2562 การเมืองในทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

24 ม.ค. 2562 สถานการณ์และความรุนแรงทางการเมือง

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

23 ม.ค. 2562 ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการหาเสียงเลือกตั้ง

รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

22 ม.ค. 2562 พลเมืองกับการมีส่วนร่วมในชุมชนเมือง - มุมมองผ่าน พรบ.อาคารชุด

นายณพจักร สนธิเณร

นักวิชาการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

21 ม.ค. 2562 "สิ่งที่ประชาชนควรรู้ ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง"

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา

18 ม.ค. 2562 Non- Traditional Security Challenges Thailand and Regional Cooperation

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า

17 ม.ค. 2562 จับชีพจรการเลือกตั้ง ในมุมมองนักวิชาการอิสระ

สกุล สื่อทรงธรรม

นักวิชาการอิสระ กรรมการองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

16 ม.ค. 2562 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

15 ม.ค. 2562 เครือข่ายผู้สูงอายุ

นายกจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

14 ม.ค. 2562 การหาเสียงเลือกตั้ง

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 ม.ค. 2562 เลือดสีน้ำเงิน ซ้ายไม่จริง ขวาไม่แท้ และประชาธิปไตยในอุดมคติ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

10 ม.ค. 2562 การเดินหน้าสู่การเลือกตั้งด้วยสันติวิธี

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

9 ม.ค. 2562 สาระสำคัญจากหนังสือ เรื่อง "เครื่องมือธรรมาภิบาลในประเทศไทย"

ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ธีระสมบัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 ม.ค. 2562 พลเมืองอาสาในชุมชน

ผศ.นิรันดร์ กุลฑานันท์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

7 ม.ค. 2562 แถลงผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การรับรู้ เกณฑ์การตัดสินใจและการยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน”

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

4 ม.ค. 2562 รีวิวหนังสือ พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

3 ม.ค. 2562 การจัดการเลือกตั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 62

นาย กังวาน จันทร์หนองสรวง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

2 ม.ค. 2562 ธรรมาภิบาลในยุค Thailand 4.0

ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

1 ม.ค. 2562 การจัดการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่

นายกีรติ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

31 ธ.ค. 2561 สถานการณ์การเลือกตั้งภาคเหนือ

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 ธ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง การปฏิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สี จิ้นผิง

เอกกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

27 ธ.ค. 2561 "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าเพิ่มรายได้ในชุมชน" เป็นปฏิบัติการจริงของ "เครือข่ายพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด" ภายใต้ ชื่อ "สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

ศรายุทธ อันทะไชย์

รองประธานสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

26 ธ.ค. 2561 ความมุ่งมั่นของสถาบันพระปกเกล้าในการเสริมสร้างศักยภาพธรรมาภิบาลของประเทศไทย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า

25 ธ.ค. 2561 เทคนิคการสร้างสำนึกพลเมือง ภายใต้ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง กับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

อรรถพล ศิริมูล

ครูชำนาญการ

24 ธ.ค. 2561 สถานการณ์การเลือกตั้งภาคใต้

ผศ.บูฆอรี ยีหมะ

อ.ประจำสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล

21 ธ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความเป็นมาและสาระสำคัญ

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

20 ธ.ค. 2561 สถานการณ์การเลือกตั้งของจังหวัดนราธิวาส, การดำเนินการให้ความรู้เรื่่องการเลือกตั้งที่จะมีถึง และการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งของสำนักงาน กกต. จังหวัดนราธิวาส

คุณกำธร ทองขุนดำ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส

19 ธ.ค. 2561 Good Governance Mapping

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

18 ธ.ค. 2561 สิทธิ หน้าที่พลเมือง

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

17 ธ.ค. 2561 ประชาชนพร้อมหรือยังในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

14 ธ.ค. 2561 หนังสือเรื่องบทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจในประเทศไทย

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 ธ.ค. 2561 จับตามองการเลือกตั้ง การเลือก นักการเมืองควรเลือกจากคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)

12 ธ.ค. 2561 ธรรมาภิบาลท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

11 ธ.ค. 2561 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (ซึ่งเป็นโครงการที่นำเสนอและได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2561

นายธนวัฒน์ ยอดใจ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10 ธ.ค. 2561 เล่าสู่กันฟังกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง New Generation

ณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

7 ธ.ค. 2561 เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

6 ธ.ค. 2561 กติการ่วมกันในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

5 ธ.ค. 2561 ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้ตรวจการ ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

4 ธ.ค. 2561 การสร้างสำนึกพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ ประจำสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

3 ธ.ค. 2561 กระบวนการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

ปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

30 พ.ย. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง Nudge สะกดความคิด สะกิดพฤติกรรม

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

29 พ.ย. 2561 การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีกับภูมิปัญญาภาคอีสาน

รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์

-

28 พ.ย. 2561 สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา สันติวิธีในวิถีพระปกเกล้าฯ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 พ.ย. 2561 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าเพิ่มรายได้ในชุมชน ของ"เครือข่ายพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด" ภายใต้ ชื่อ "สภาพลเมืองร้อยเอ็ด"

นายศรายุทธ อันทะไชย์

รองประธานสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

26 พ.ย. 2561 การหาเสียงเลือกตั้งทางออนไลน์

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 พ.ย. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

21 พ.ย. 2561 ประชาชนควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนการเลือกตั้ง

นายเมธา ศิลาพันธ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

20 พ.ย. 2561 การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ และการดูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) ของเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2561

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

19 พ.ย. 2561 ควันหลง KPI congress: สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

16 พ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : โลกที่คิดว่าคุ้นเคย ความคิดทางการเมืองไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

15 พ.ย. 2561 ควันหลงสาระ ห้องย่อยที่ 6 เรื่อง ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20)

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

14 พ.ย. 2561 ปธพ.กับงานการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขและระบบทางการแพทย์ไทย

พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ

เลขาธิการแพทยสภา

13 พ.ย. 2561 Freedom in society เสรีภาพทางสังคม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

12 พ.ย. 2561 เทปเสียงปาฐกถาพิเศษปิดงาน : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

9 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 เร่งเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยด้วยหลักนิติธรรมและสถาบันการเมือง

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 ประชาธิปไตยเพื่อความเสมอภาคและคุณภาพสังคม

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

7 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

6 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 สร้างพลังพลเมืองเพื่อประชาธิปไตยที่มั่นคง

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์

นักกฎหมายและนักวิชาการอิสระ

5 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 เร่งเครื่องประชาธิปไตยด้วยธรรมาภิบาล

ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาปัญญา สมาพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3 การกระจายอำนาจรากฐานประชาธิปไตย

ผศ.ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์

อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 พ.ย. 2561 การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ( KPI Congress ครั้งที่ 20) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 6 ประชาธิปไตยเพื่อสังคมสันติสุข

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

31 ต.ค. 2561 สถาบันพระปกเกล้า กับงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑ (KPI Congress ๒๐)

ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

30 ต.ค. 2561 สรุปเนื้อหาของหนังสือเรื่อง การกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ ซึ่งเขียนโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

29 ต.ค. 2561 "ความท้าทายใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

26 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

25 ต.ค. 2561 อุ่นเครื่อง ๒๐ ปี สถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ๒๐

นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

24 ต.ค. 2561 กรณีดราม่าลานแอโรบิคกับกฏหมายปกครอง

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 ต.ค. 2561 กฎหมายการกู้ยืมและการค้ำประกัน

อ.ศิริชัย วิชชุวัชรากร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

22 ต.ค. 2561 การเมืองในกระบวนการเลือกผู้พิพากษาศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

19 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย นำไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปชั่น

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

18 ต.ค. 2561 เก็บตกการบรรยายวิชาการ “ทำไมการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงถึงได้ผลดีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

-

17 ต.ค. 2561 ประชาชนพร้อมหรือยังสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 ต.ค. 2561 สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

อ.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด

15 ต.ค. 2561 ความสำคัญของการเลือกตั้ง

อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

อาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

12 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ว่าด้วยความปรองดอง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 ต.ค. 2561 เรื่องเล่าความขัดแย้งจากพื้นที่

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

10 ต.ค. 2561 พรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสระชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9 ต.ค. 2561 ชุมชนไร้ถัง

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

8 ต.ค. 2561 ๑๔ ตุลา ๑๖ – ๖ ตุลา ๑๙

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 ต.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ชนะสิบทิศ การบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 ต.ค. 2561 ควันหลงจากมหกรรมสันติภาพในสังคมไทยและหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลระนอง

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

3 ต.ค. 2561 ประชาธิปกราชากับกีฬาทรงโปรด

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 ต.ค. 2561 ใช้สื่อโซเชียลอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

อ.ศิริชัย วิชชุวัชรากร

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

1 ต.ค. 2561 Road Map สู่วันเลือกตั้ง

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

28 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง 100 ปี พัฒนาการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

27 ก.ย. 2561 การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.ย. 2561 เส้นทางพิชิตรางวัลเลิศรัฐ

เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์

-

25 ก.ย. 2561 วันสันติภาพโลกกับคุณูปการต่อสังคมไทย

ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-

24 ก.ย. 2561 จริยธรรมและความซื่อตรงทางการเมือง: บทเรียนและประสบการณ์จากการเมืองอเมริกัน

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

22 ก.ย. 2561 หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลกับการสร้างเครือข่าย

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

รักษาการแทนผู้อำนวยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล

21 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง โครงการวิจัย จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น 40 ปีนับจาก 14 ตุลา 2516

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.ย. 2561 การขับเคลื่อนสันติภาพกับมหกรรมสันติภาพ

ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์

-

19 ก.ย. 2561 นิทรรศการหมุนเวียนเรื่องประชาธิปกราชากับกีฬาทรงโปรด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ก.ย. 2561 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

อมาพร ปวงรังษี

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 ก.ย. 2561 GDPR

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ประชาธิปไตยกับกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 ก.ย. 2561 สถานการณ์สันติภาพโลกและการขับเคลื่อนงานในสังคมไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.ย. 2561 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Good To Great แค่ดียังไม่พอ....แต่ต้องยิ่งใหญ่” งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต”

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

11 ก.ย. 2561 civic education - เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย

อังสนา พิไสยสามนต์เขต

-

10 ก.ย. 2561 "รัฐสวัสดิการ...เหรียญทั้งสองด้านของประชาธิปไตย"

คุณนุชประภา โมกข์ศาสตร์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

7 ก.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง KPI Yearbook 2561 Focus รัฐธรรมนูญ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.ย. 2561 จากสันติภาพโลกสู่รากแก้วในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ย. 2561 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 20 ปี สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

4 ก.ย. 2561 การประยุกต์ใช้ SECI Model สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

3 ก.ย. 2561 ยุติธรรมชุมชนฟิลิปปินส์

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

31 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7: ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

30 ส.ค. 2561 ความร่วมมือระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันพระปกเกล้า

อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า

29 ส.ค. 2561 Smart City ที่เทศบาลเมืองลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

28 ส.ค. 2561 การจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27 ส.ค. 2561 New Voters

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ

อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

24 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : รูปแบบและประเภทการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 ส.ค. 2561 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมจากเยอรมนีสู่สังคมไทย

ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

22 ส.ค. 2561 เปิดมุมมองใหม่ในการมองสังคม

อัญชลี เกียรติศักดิ์ศรี

กรรมการบริหาร P.S Steel Co. Ltd.

21 ส.ค. 2561 พลเมือง และ การเมืองภาคพลเมือง เรื่อง ใกล้ตัว

นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

20 ส.ค. 2561 การพัฒนาภาวะผู้นำ : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

17 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

16 ส.ค. 2561 อุตสาหกรรมกับการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนกรณีโรงไฟฟ้าราชบุรี

อาจารย์เขมชาติ สถิตตันติเวช

ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

15 ส.ค. 2561 หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า : ความรู้ที่อยู่นอกจากบนหิ้ง

นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ

รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

14 ส.ค. 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อนำสู่นวัตกรรมและความร่วมมือ: SECI Model

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

13 ส.ค. 2561 X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา (2)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

10 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

9 ส.ค. 2561 วิทยากรตัวคูณกับการขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรม

อาจารย์ธวัช พันมา

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

8 ส.ค. 2561 คนปริกไม่ทอดทิ้งกัน

อาจารย์สุริยา ยีขุน

นายกเทศมนตรีตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

7 ส.ค. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน

อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักวิจัยโครงการฯ

6 ส.ค. 2561 การเลือกตั้งกัมพูชา

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

3 ส.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : เสรีภาพในการพูด: ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

2 ส.ค. 2561 การขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษาสู่ชุมชน

รศ. ดร.พระมหาหรรษา ธรรมหาโส

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

1 ส.ค. 2561 สิทธิทางศาล : ประเทศไทยอยู่ยากจริงหรือ

นายวิเชียร ชุบไธสง

อดีตอุปนายกสภาทนายความ และทนายความ

31 ก.ค. 2561 "ผู้นำเยาวชนกับการเป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตย" มุมมองจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

นายกันตวัฒน์ ธนาสิริกุล

นิสิตแห่งคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

30 ก.ค. 2561 ในหลวงรัชกาลที่ 10

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : เพ่งประชาธิปไตยโลก

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.ค. 2561 จับชีพจรกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้

คุณรอมฎอน ปันจอ

บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch

25 ก.ค. 2561 สิทธิเสรีภาพของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

อาจารย์กล้า สมุทรวณิช

นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญชำนาญการ

24 ก.ค. 2561 การสร้างสำนึกพลเมืองสู่เยาวชนในสถานศึกษา

อาจารย์ศรายุทธ อันทะไชย

นายกสมาคมสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

23 ก.ค. 2561 X-ray 1 ปี รัฐธรรมนูญกับทิศทางปฏิรูปการศึกษา

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : วัฒนธรรมองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย และปัจจัยกำหนดความสำเร็จทางวัฒนธรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

19 ก.ค. 2561 อาชีวะสมานฉันท์

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

18 ก.ค. 2561 บทบาทสื่อมวลชนที่ดี กรณีจากเหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำ

ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

17 ก.ค. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

นายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์

นักวิจัยโครงการฯ

16 ก.ค. 2561 ถอดบทเรียนอิสราเอล : การเสริมสร้างพลังของผู้หญิงทางการเมือง

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

13 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : รัฐอิสลาม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.ค. 2561 การสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ

เลขาธิการสำนักงานสมานฉันท์แห่งชาติ

11 ก.ค. 2561 สังคมไทยเรียนรู้อะไรในภาวะวิกฤติจากภัยภิบัติ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ปธ.๗, ธ.บ., พช.ม., พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) และ ประธานมูลนิธิพระมหาสุทิตย์ เพื่อโรงพยาบาลแม่สรวย

10 ก.ค. 2561 การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ผ่านโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า

นาย ฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาธุรกิจอีเวนท์ คณะการท่องเที่ยว ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

9 ก.ค. 2561 cyber democracy

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : ผู้สูงอายุในสังคมจีน การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

5 ก.ค. 2561 การมีส่วนร่วมเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

นายคณาธิศ เกิดคล้าย

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 ก.ค. 2561 การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 ก.ค. 2561 หลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

2 ก.ค. 2561 ประเทศไทยกับตัวแบบการพัฒนามนุษย์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

29 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ความมั่นคงใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

28 มิ.ย. 2561 การไกล่เกลี่ยในชุมชน

อาจารย์นพรุจ ธนาทิพยางกูร

ที่ปรึกษางานศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

27 มิ.ย. 2561 จากปัญหาอาหารกลางวันสู่การพัฒนาการศึกษาไทย

ดร.ตวง อันทะไชย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคมของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

26 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาผลการดำเนินงาน รูปแบบ และกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี

นักวิจัยโครงการฯ

25 มิ.ย. 2561 ศักยภาพชุมชนในการจัดการน้ำ​ กรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

22 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : สังคมสูงวัย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

21 มิ.ย. 2561 กระบวนการยุติธรรม กระแสหลักกับยุติธรรมทางเลือก

พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

20 มิ.ย. 2561 ปัญหาทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

อดีตสมาชิกวูฒิสภา (กรุงเทพมหานคร) โดยระบบการเลือกตั้งของประชาชน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Digital Economy คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

19 มิ.ย. 2561 การขยายผลทางความคิดและส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้นำเยาวชน มุมมองจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ผ่านโครงการของสถาบัน

นางสาวจิรพัชร วิจิตรชัยสาคร

ผู้ผ่านโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

18 มิ.ย. 2561 การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

15 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : งานเปิดตัวหนังสือเรื่อง การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

14 มิ.ย. 2561 การถือศีลอดกับการสร้างสันติสุขภายใน

อาจารย์เสาวนีย์ จิตต์หมวด

ผอ.หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า

13 มิ.ย. 2561 ผลการจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน “Thailand’s NEXT ก้าว ต่อไปไทยแลนด์”

รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

12 มิ.ย. 2561 พลเมืองกับการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

11 มิ.ย. 2561 เสริมพลังพลเมือง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในมิติความปลอดภัยทางถนน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

8 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ชุมชนจินตกรรม

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

7 มิ.ย. 2561 ประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข

นางอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

6 มิ.ย. 2561 กลไกและมาตรการป้องกันกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาข้อปฏิบัติต่อการดำเนินการทางศาลเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกับการระงับข้อพิพาททางเลือก Pre-Action Protocol for Judicial Review

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 มิ.ย. 2561 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

คุณสุนิษา ฝึกฝน

นักวิจัยโครงการฯ

4 มิ.ย. 2561 FAQ primary vote

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

1 มิ.ย. 2561 รีวิวหนังสือ : ความเหลื่อมล้ำแนวราบ ต้นกำเนินความรุนแรง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

31 พ.ค. 2561 ภาพรวมนโยบายภาคใต้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบและกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ. และ ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

30 พ.ค. 2561 30 พฤษภาคม 2484 : การเสด็จสวรรคตของปฐมกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์

เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

29 พ.ค. 2561 พลเมืองสูงวัยใส่ใจชุมชน

อ.พัฒนา สุขเกษม

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเลย

28 พ.ค. 2561 เหลียวหลังแลหน้า 2 ปี ประชารัฐรักสามัคคีกับการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพะรปกเกล้า

25 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

24 พ.ค. 2561 การเลือกตั้งสมานฉันท์

คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET)

23 พ.ค. 2561 primary vote : ระบบเลือกตั้งที่ให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ศาสตราจารย์ ไชยันต์ ไชยพร

อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 พ.ค. 2561 การประสานเครือข่ายภาคีสู่สภาพลเมืองร้อยเอ็ด

อาจารย์จิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

21 พ.ค. 2561 การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit): จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : อย่าคิดถึงช้าง

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

17 พ.ค. 2561 การไกล่เกลี่ยและเยียวยาในศาลเยาวชนและครอบครัว

คุณอนันต์ ศิลป์

อดีตอนุกรรมการไกล่เกลี่ย สนง.คณะกรรมการสิทธิฯ และวิทยากรเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในครอบครัว

16 พ.ค. 2561 ระบบเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ครั้งที่ 1)

รศ.ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15 พ.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2560 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายสมปอง ช่วยเนียม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

14 พ.ค. 2561 Party Switching กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

11 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : ปัญหาชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

10 พ.ค. 2561 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับความสมานฉันท์ในสังคม

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 พ.ค. 2561 การบริหารสาธารณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศ: สิ่งใหม่ในรัฐธรรมนูญ

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

8 พ.ค. 2561 การศึกษา (เพื่อสร้างพลเมือง) ไทย กับ การเปลี่ยนแปลง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

7 พ.ค. 2561 หลากความเห็นต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 พ.ค. 2561 รีวิวหนังสือ : พลเมืองกำลังไทย

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

3 พ.ค. 2561 ผลสำเร็จของโครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่น 6

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

2 พ.ค. 2561 นิทรรศการเคลื่อนที่สู่สวนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

1 พ.ค. 2561 "โรงเรียนพลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง: สิ่งที่ได้เรียนรู้"

คุณจิรวรรณ สิทธิศักดิ์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด

30 เม.ย. 2561 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)

คุณณัฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี

-

27 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่องความเป็นส่วนตัว ความรู้ฉบับพกพา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

26 เม.ย. 2561 ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในพุทธศตวรรษที่ ๒๖

ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

-

25 เม.ย. 2561 งานวิจัยการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด

คุณกฤติน จันทร์สนธิมา

-

24 เม.ย. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าปี ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

คุณสุพัฒน์ แก้วจันทร์

-

23 เม.ย. 2561 การเมืองเรื่องข้าวบทสะท้อนการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาจ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-

20 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่องนักการเมืองถิ่น จ.กาฬสินธุ์

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

19 เม.ย. 2561 การสร้างสันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง

คุณอภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

18 เม.ย. 2561 การเมืองเรื่องข้าว บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล

-

17 เม.ย. 2561 สิทธิการเมืองของพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

16 เม.ย. 2561 อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

13 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

12 เม.ย. 2561 การสานเสวนาระหว่างศาสนาในสังคมไทย

ดร.พัทธิ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

-

11 เม.ย. 2561 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อประชาชน จ.ลพบุรี

พลโทนายแพทย์พีระพล ปกป้อง

-

10 เม.ย. 2561 โรงเรียนพลเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

คุณศรายุทธ อันทะไชย์

-

9 เม.ย. 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของชาวไทยภูเขา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

คุณชลกานดาร์ นาคทิม

-

6 เม.ย. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 เม.ย. 2561 การสร้างสันติสุขในสังคมไทย

พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

4 เม.ย. 2561 งานวิจัย เรื่องบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

คุณโชติกา สิงหาเทพ

-

3 เม.ย. 2561 โครงการกีฬาจาบังเกม

คุณวิชิต แซ่ลิ่ม

-

2 เม.ย. 2561 การสื่อสารทางการเมืองในบริบทของสื่อใหม่

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

30 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

29 มี.ค. 2561 การเรียนการสอนหลักสูตรสันติศึกษากับความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา

คุณสุดารัตน์ รัตนพงษ์

-

28 มี.ค. 2561 นิทรรศการเมืองไทยในรัชสมัย ร.๗ “สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง”

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

27 มี.ค. 2561 อิทธิพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 มี.ค. 2561 “อนาคตพรรคการเมืองไทยเส้นทางของพรรคเก่ากับการเข้ามาของพรรคใหม่”

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

23 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

22 มี.ค. 2561 เกษตรพันธสัญญากับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง

คุณโอภาส เที่ยงงามดี

-

21 มี.ค. 2561 ธรรมนูญกว๊านพะเยากับการเสริมสร้างพลังพลเมืองด้วยการสื่อสาธารณะในการแก้ปัญหากว๊านพะเยา

คุณสหัธยา วิเศษ

-

20 มี.ค. 2561 ความเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

19 มี.ค. 2561 “ทำไมคนมาจดจองพรรคการเมืองกันมากมาย”

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

16 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง รีเลิร์นนิ่ง จากเรียนรู้ สู่เรียนคิด

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

15 มี.ค. 2561 บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณศรีลัดดา อุทยารัตน์

-

14 มี.ค. 2561 “แรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน” กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

13 มี.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ โครงการ เรียนรู้ผู้สูงอายุ

คุณอำนวย อินทรธิราช

-

12 มี.ค. 2561 การบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการขายฝาก

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

9 มี.ค. 2561 รีวิวเอกสารวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า เรื่องโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

8 มี.ค. 2561 บทบาทของสหภาพกับการเจรจาไกล่เกลี่ย

คุณกนิษฐ์ วงศ์บุญมาก

-

7 มี.ค. 2561 เจาะลึกหนังสือการเมืองไทยร่วมสมัย

ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

-

6 มี.ค. 2561 สิทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

5 มี.ค. 2561 เปิดสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ

ดร.เลิศพร อุดมพงศ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

2 มี.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

1 มี.ค. 2561 งานวันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

28 ก.พ. 2561 โครงการกลุ่มเชิงปฏิบัติ : แนวทางเพื่อการเข้าถึง เข้าใจ และการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม

นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

27 ก.พ. 2561 การสร้างความเป็นพลเมืองในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

26 ก.พ. 2561 ความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

23 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง สันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

22 ก.พ. 2561 พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๒)

คุณอนันต์ ศิลป์

-

21 ก.พ. 2561 กิจกรรมงาน “สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สมัยรัชกาลที่ 7”

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

20 ก.พ. 2561 โครงการที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2560 นวัตกรรมการดูแลแม่น้ำลำคลอง

คุณรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว

-

19 ก.พ. 2561 ประสบการณ์ทำกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและการรณรงค์การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

-

16 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

15 ก.พ. 2561 การต่อต้านการคอรัปชั่นกับการสร้างสังคมสันติสุข

คุณผุสดี รุ่งเรืองผดุง

-

14 ก.พ. 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบเป็นทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.กำแพงเพชร

คุณชลกานดาร์ นาคทิม

-

13 ก.พ. 2561 เซอร์วิส เลิร์นนิ่ง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

12 ก.พ. 2561 ประสบการณ์การทำกฎหมายว่าด้วยการเสนอชื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

9 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือ เรื่อง 165 เกร็ดสถิติจากฮาเวิร์ดที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดเรื่องธุรกิจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

8 ก.พ. 2561 ผู้พิพากษาสมทบกับงานด้านการจัดการความขัดแย้ง (๑)

คุณอนันต์ ศิลป์

-

7 ก.พ. 2561 ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ...

นางสาวปัทมา สูบกำปัง

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

6 ก.พ. 2561 โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย

-

5 ก.พ. 2561 การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจในกระบวนการตรา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทเฉพาะกาล

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการ สำนักวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

2 ก.พ. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง การปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

1 ก.พ. 2561 บทบาทสื่อกับการสร้างสันติภาพในสังคม

คุณสำราญ สมพงษ์

-

31 ม.ค. 2561 ขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนัก

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

30 ม.ค. 2561 โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

นายศรายุทธ อันทะไชย์

-

29 ม.ค. 2561 สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

26 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง ชาญชรา ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยความรู้และปัญญา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

25 ม.ค. 2561 วิทยากรกระบวนการ : ความรู้สู่การปฏิบัติ

นายชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า

24 ม.ค. 2561 ปธพ. 5 กับศรัทธาเพื่อชีวิต

นายอเนก จงเสถียร

-

23 ม.ค. 2561 โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560

นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ

-

22 ม.ค. 2561 สรุปผลการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.เลิศพร อุดมพงศ์

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

19 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

18 ม.ค. 2561 การสร้างสันติสุขในองค์กร

คุณวราวุฒิ พูลกุล

-

17 ม.ค. 2561 “โรงเรียนในบ้าน” ของพระปกเกล้า และโรงเรียนเยาวกุมาร

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยุ่หัว สถาบันพระปกเกล้า

16 ม.ค. 2561 ครูกับการปลูกฝังความเป็นพลเมือง

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

15 ม.ค. 2561 สื่อกับการสร้างประชาธิปไตย

นายชัยวัฒน์ จันทิมา

-

12 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง พลังรัก พลังอำนาจ

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

11 ม.ค. 2561 ร่างสัญญาประชาคม

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

10 ม.ค. 2561 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ ๗

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

9 ม.ค. 2561 อัพเดทการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยั้ง

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

8 ม.ค. 2561 ทำไมคนถึงไปเลือกตั้งกันน้อยลง

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

5 ม.ค. 2561 รีวิวหนังสือเรื่อง คอร์รัปชั่นในสังคมสีเทา

นายเอกวีร์ มีสุข

นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

4 ม.ค. 2561 ชุมชนสังคมสันติสุขจากภาคต่างๆ

พระบุญเลิศ ช่วยธานี

-

3 ม.ค. 2561 การบริการที่มีคุณภาพ ของขวัญจาก อบจ. ให้คนสุราษฎร์

คุณทะนงศักดิ์ ทวีทอง

-

2 ม.ค. 2561 รางวัลพระปกเกล้า ปี ๒๕๖๐

คุณมนูญ บูรณพัฒนา

-

1 ม.ค. 2561 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ (ตอน ๒)

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า