หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รากฐานประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รากฐานประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : รากฐานประชาธิปไตย

           ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหามากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันนำไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนมาจากรากฐานที่ไม่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทย ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จากระบอบราชาธิปไตย มาสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สังคมไทยนั้นไม่สามารถปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ ดังนั้นในการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่ดีให้เกิดขึ้นได้นั้น จะต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงจึงจะทำให้ประเทศชาติก้าวพ้นวิกฤตความขัดแย้ง และปัญหาต่างๆ ไปได้ โดยท้ายที่สุดสังคม
ไทยก็จะทำให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้
อย่างแท้จริง

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง