หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา

หัวเรื่อง : รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา

ชื่อหนังสือ รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา
ชื่อผู้แต่ง ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นางสาวปัทมา สูบกำาปัง
              คู่มือเพื่อใช้ในการประชาเสวนาหาทางออก (Issue Book) เล่มนี้ ใช้ประกอบการจัดทำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่จะเสวนาเบื้องต้น ก่อนที่จะมาเข้าสู่เวทีประชาเสวนาหาทางออกต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชาเสวนาหาทางออกดังกล่าว จะทำให้ได้ประเด็นเนื้อหาสาระสำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศตามทัศนะและความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การเปิดเวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ที่จัดขึ้นทั่วประเทศยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศของความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สติธร ธนานิธิโชติ ปัทมา สูบกำาปัง
รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา -- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า
และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558. 56 หน้า.
ISBN 978-974-449-808-3

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง