หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

รัฐธรรมนูญกลางแปลง แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


รัฐธรรมนูญกลางแปลง แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : รัฐธรรมนูญกลางแปลง แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง :รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
บรรณาธิการ : ถวิลวดี บุรีกุล, สติธร ธนานิธิโชติ
จำนวนหน้า : 564 หน้า
ราคา : 396 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2557

หนังสือ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”เป็นการจัดทำเอกสารวิชาการซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันประกอบด้วย
1. การร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2. ระบบรัฐสภาและการปรับตัวของรัฐสภาไทย
3. ระบบคัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสังคมไทย
4. พรรคการเมือง
5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
6. องค์กรตุลาการกับการตีความรัฐธรรมนูญ
7. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
8. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
9. ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10. การเมืองภาคพลเมือง และการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (กว่าจะเป็นพลเมือง)
11. การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
12. สิทธิชุมชน
13. การจัดตั้ง “เมืองพิเศษนครแม่สอด”
ในการศึกษาและตีแผ่เนื้อหาประเด็นเหล่านี้จะครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้า ประเด็นที่ท้าทาย และ แนวทางในการพัฒนา หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550


ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Catalog in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
รัฐธรรมนูญกลางแปลง: แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย.-- กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557.
ISBN = 978-974-449-760-4

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-58-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง