งานวิจัย

เมนูย่อย

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Community Justice of Countries in ASEAN Community : A study of Lao People's Democratic Republic)
โดย
นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นักวิจัย
นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี นักวิจัย

              “ยุติธรรมชุมชน” ถือเป็นยุติธรรมทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมได้มากขึ้น ทำให้เกิดความเท่าเทียม สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมถึงยกระดับความสามารถของชุมชนในการรับมือกับปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้น ในชุมชนได้งานวิจัยชิ้น นี้ได้ถูกจัดทำขึ้น ภายใต้โครงการการศึกษาระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เกี่ยวกับแนวทางจัดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่องานยุติธรรมชุมชน พัฒนาองค์ความรู้เก และเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับระบบยุติธรรมชุมชนกรณีสปป.ลาว โดยเฉพาะการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาเอง

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง