หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชน

หัวเรื่อง : มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชน

ชื่อเรื่อง - มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ
และความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐพ.ศ.2546-2553
ผู้แต่ง - ดร.ถวิลวดี บุรีกุล / นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร / น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด / น.ส.วรรณวนัช ดีกลาง
จำนวนหน้า - 80
จัดพิมพ์โดย - บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด
ราคา - 178 บาท
              รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆในปีพ.ศ.2546-2553และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆมีแผนภูมิ ตาราง ที่เห็นได้ชัดจากการสำรวจและความเป็นมาเหตุใดจึงเกิดการสำรวจนี้ขึ้นมาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง