หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

หัวเรื่อง : ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์

เรื่อง : ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์
โดย : ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
จำนวน: 112 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2554
ISBN = 978-974-449-595-2

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง