งานวิจัย

เมนูย่อย

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)

รายงานการวิจัย เรื่อง ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)
โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า 2555

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อเนื่องกับรัชกาลที่ 7 ซึ่งนับเป็นยุคแรกๆที่มีการตีพิมพ์ภาพล้อและการ์ตูนการเมือง รวมถึงบทความวิจารณ์การเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย แต่จำกัดเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประการที่สอง เพื่ออธิบายแนวคิดของผู้ที่ใช้ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองเป็นวิธีการสื่อสารทางการเมือง ประการที่สาม เพื่อแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้ปกครองกับปัญญาชน ผ่านภาพล้อและการ์ตูนการเมืองทั้งนี้โดยเน้นศึกษากรณีหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองและสยามรีวิวรายสัปดาห์

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง