พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

เมนูย่อย

พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง

ชื่อเรื่อง พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

      การพัฒนาเมืองที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ คูคลอง และความหลากหลายทางชีวภาพต้องทำควบคู่กันไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้ผังเมือง แผนพัฒนาท้องถิ่น และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เป็นมาตรการและภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักการของบูรณาการ (Integration) การมีส่วนร่วม (Participation and Partnership) การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในระดับท้องถิ่น (Local Knowledge and Awareness) และการสร้างเครือข่าย บนฐานธรรมชาติ ในการแก้ปัญหาเชิงนิเวศ (Networking on Nature Based Solutions) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์.
พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง : มาตรการการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.--กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2560.80 หน้า.
1. การพัฒนาเมือง--แง่สิ่งแวดล้อม. 2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก. I. ชื่อเรื่อง.307.7
ราคา 65 บาท
ISBN = 978-974-449-982-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง