เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

              พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตรย์ เดิมอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ตั้งอยู่ ณ ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ใน พ.ศ. 2523

            ต่อมาใน พ.ศ. 2544 สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ฯ ดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ สถาบัน ฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ได้อาคารอนุรักษ์ ฯ 3 ชั้น ซึ่งเป็นทีทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบัน ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545

**เข้าเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว**

ผู้อำนวยการและบุคลากรของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  1. นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ)
  2. นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร(นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
  3. นางสาวอังคณา ดวงแป้น (พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
  4. นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
  5. นางสาวไพลิน ศรีสุรินทร์ (พนักงานบริหารงานทั่วไป)
  6. นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ (พนักงานจดหมายเหตุ )
  7. นางสาวแพรวชมพู ชุณอุไร (เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์)
  8. นายกฤษฎา ทองระคนธ์ (พ.โสตทัศนศึกษา)
  9. นางสาวทัศยา นากปุณบุตร (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)

ติดต่อพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทรศัพท์ 02-280-3413-4
โทรสาร 02-281-6820