เกี่ยวกับสถาบัน

เมนูย่อย

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

             มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา และจดหมายเหตุ การให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงพิพิธภัณฑ์และอื่นๆ และรับผิดชอบงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

**เข้าเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว**

ผู้อำนวยการและบุคลากรของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. นางกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการ)
 2. นายธนากร ธนไพโรจน์ (พนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญการ)
 3. นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)
 4. นางสาวอังคณา ดวงแป้น (นักฝึกอบรมชำนาญการ)
 5. นางสาวพจมาลย์ พุดมี (พ.ฝึกอบรมและบริหารโครงการ)
 6. นางสาวทัศยา นากปุณบุตร (พ.บรรณารักษ์และสารสนเทศ)
 7. นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ (พ.บริหารงานทั่วไป)
 8. นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ (พนักงานจดหมายเหตุ )
 9. นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร (พนักงานภัณฑารักษ์ )
 10. นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ (พนักงานภัณฑารักษ์ )
 11. นางสาวอริสรา คงประเสริฐ (พนักงานภัณฑารักษ์)
 12. นาวสาววัชรา เชิงหอม (พ.บริหารงานทั่วไป)
 13. นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ (นักวิชาการ)
 14. นายกฤษดา รำมะสิทธิ์ (ลูกจ้าง)

ติดต่อพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โทรศัพท์ 02-280-3413-4
โทรสาร 02-281-6820