ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร Parliamentary Research and Public Participation ให้แก่ข้าราชการของรัฐสภา 5 ประเทศ

         วันจันทร์ที่ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “Parliamentary Research and Public Participation” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai Parliamentary and public participation in legislative process” โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมดังกล่าว ณ ห้องห้ากันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า

        สืบเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน และประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง (CLMV) และเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทย กับรัฐสภาทุกๆ ประเทศ สถาบันพระปกเกล้า โดยความวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ และยกระดับความร่วมมือการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อแสดงบทบาททางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภา ให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตน เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานให้กับรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ต่อไป จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งนอกจากการ ศึกษาอบรมในหัวข้อที่กำหนด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ยังนำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไปทัศนศึกษาเพื่อรับทราบประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ณ รัฐสภา พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย 

        โดยในการศึกษาอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 10 คน , ข้าราชการรัฐราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 คน, ข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน ,ข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำนวน 2 คน และ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 2 คน

17 ธ.ค. 2561
Share :