หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง พลเมืองไทย : การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด Eugenie Merieau
พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 194 หน้า ราคา 115 บาท
ISBN : 9789744497659

บทที่ 1 ความหมายของความเป็นพลเมือง / เออเจนี เมริโอ
บทที่ 2 การวัดความเป็นพลเมือง / ถวิลวดี บุรีกุล, เออเจนี เมริโอ และ รัชวดี แสงหะหมัด
บทที่ 3 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ฐานจากการเมืองภาคพลเมือง / ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
บทที่ 4 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย - รูปแบบของประเทศไทย / ทิพย์พาพร ตันติสุนทร และทัศวรรณ บรรจง
บทที่ 5 ประสบการณ์จากการสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทย / รัชวดี แสงมหะหมัด

บทความที่เกี่ยวข้องความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง