งานวิจัย

เมนูย่อย

พลวัตของยุทธวิธีการต่อสู้ของขบวนการทางสังคม

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวกิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - พลวัตของยุทธวิธีการต่อสู้ของขบวนการทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดิน จังหวัดลำพูน

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง