หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พลวัตของการเมืองไทย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พลวัตของการเมืองไทย

หัวเรื่อง : พลวัตของการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง - พลวัตของการเมืองไทย
ผู้แต่ง - ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
จำนวนหน้า - 30 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
พลวัตของการเมืองไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของสังคมและการเมืองไทย 4 ส่วน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ข้าราชการทหารและพลเรือน ชนชั้นกลางในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ประชาชน ซึ่งสามารถต่อรองได้ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด เพื่อให้ผู้อ่านรู้ความหมายในคำว่า “พลวัต” และเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตกับการเมืองได้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง