หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดขอนแก่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดขอนแก่น

หัวเรื่อง : พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550 จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง สมพันธ เตชะอธิก, ทรงพล ตุละทา และวินัย วงศ์อาสา
จัดรูปเล่มและออกแบบปก จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
ประสานงาน วลัยพร ล้ออัศจรรย์

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง