หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427

หัวเรื่อง : พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427

ชื่อเรื่อง - พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427
ผู้แต่ง - สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ
จำนวนหน้า - 202 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
หนังสือพระองค์เจ้าปฤษฎางค์และข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ.2427 มีแนวคิด เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของประเทศสยาม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญและเป็นมูลเหตุสืบเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1.พระประวัติ
2.คำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน ร.ศ.103
3.สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ กับคำกราบทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน ร.ศ.103 4.ประวัติศาสตร์นิพนธ์กรณีคำกราบบังคมทูลฯ ร.ศ.103 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ถึงที่มาของการใช้รัฐธรรมนูญในประเทศไทยและรู้จักบุคคลที่มีความสำคัญต่อรัฐธรรมนูญ

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง