งานวิจัย

เมนูย่อย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเอกสารชั้นต้นภาษาต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ 7
ศึกษากรณีการเสด็จประพาสต่างประเทศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474
โดย นางสาวภาพิศุทธิ์ สายจำปา
เสนอ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ายู่หัว สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2558
                     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยาม ในระยะเวลาครองราชย์ ถึงแม้จะเพียงเก้าปีแต่เป็นเก้าปีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระสติปัญญาและพระอุตสาหะเป็นล้นพ้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทย ไม่เฉพาะแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้น ยังมีพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่พสกนิกรชาวไทยอย่างมากล้นเหลือคณานับ ซึ่งบัดนี้ ข้อเท็จจริงในอดีต ผลปรากฏเด่นชัดและล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนชาวสยามในสมัยนั้น ตราบจนสมัยปัจจุบันนี้

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง