ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาวางพวงมาลาในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานฯ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
Share :