ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้สู่ความเป็นพลเมือง

เมนูย่อย

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้สู่ความเป็นพลเมือง

ชื่อเรื่อง ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้สู่ความเป็นพลเมือง
จัดทำโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

        ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากว่า 80 ปี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พยายามส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในประเทศโดยเฉพาะเยาวชน มีวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ การสร้างประเทศให้มีความมั่นคงและแข็งแรง ดังนั้นการสนับสนุน ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่มีพลัง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 โซนทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9520-30 โทรสาร 0-2143-8172
http://www.kpi.ac.th
www.facebook.com/pages/สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง