งานวิจัย

เมนูย่อย

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง
(Psychosocial Factors Related to Work Behavior or With Good Governance on Transparency of Local Administrative Procurement Officer in Central Region. In the central region)
โดย : นางสาวทิพนพพร เกื้อเกต (Miss.Tipnopporn Kueket)
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง