หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง

หัวเรื่อง : ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง

เรื่อง -ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง
โดย - ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญ
จำนวน - 106 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1 - กันยายน 2556
ราคา - 112 บ.
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าในสังคมไทยปัจจุบันไม่มีปัญหาใดยิ่งใหญ่
และรุนแรงเท่าปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเห็นกันทั้งในด้านสังคม
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจซึ่งส่งผลทำให้เกิดความแตกแยกเป็น
ฝักฝ่ายอย่างชัดแจ้ง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคม
เกือบจะทุกด้านเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปกครองบ้านเมืองรวมทั้งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ทองบุญ จึงเขียนขึ้นเพื่อเสนอแนวคิด
เรื่องต่างๆในหนังสือ “ปรัชญาพุทธกับการเมืองการปกครอง” อาทิ
วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยด้วยการสมานฉันท์แนวพุทธ
อำนาจอธิปไตยแนวพุทธ เป็นต้น

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง