หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หัวเรื่อง : ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดย ไชยันต์ ไชยพร

      หนังสือเล่มนี้พยายามศึกษาและตีความประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสามกรณีที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา นั่นคือ หนึ่ง กรณีใช้มาตรา 7 เพื่อ "ขอนายกฯพระราชทาน" สอง กรณีการยุบสภาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการปกครอง และ สาม ปัญหาผู้ตัดสินวินิจฉัยประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในรากเหง้าของความขัดแย้งที่ร้าวลึกในสังคมไทย หลังจากการยุบสภาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นมา
ISBN : 97897-444-99301

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง