ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

เมนูย่อย

ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่

ชื่อเรื่อง ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
โดย สถาบันพระปกเกล้า

         ปัจจุบันประเทศประชาธิปไตยทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกก็กำลังเผชิญสภาวะที่เรียกว่า “การถดถอยของประชาธิปไตย (democracy in retreat)”ดังจะเห็นได้จากภาพที่หลายประเทศซึ่งเคยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความสำเร็จสูงในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยกำลังถูกลดระดับความเชื่อมั่นต่อกลไกหลักภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง หรือแม้ในหลายประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการก่อร่างสร้างประชาธิปไตยพบว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งกรณีของประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ก็เป็นช่วงที่อยู่ในบรรยากาศของการปฏิรูปการเมืองสังคม และการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาที่มีบทบาท ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ได้ทำหนังสือ KPI YEARBOOK 2559 “ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวม สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ของ “ประชาธิปไตย” ในบริบทของประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย การส่งเสริม พัฒนา
และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
264 หน้า. -- (KPIYEARBOOK).
1. ประชาธิปไตย. 2. ไทย--การเมืองและการปกครอง. I. ชื่อเรื่อง.
321.8
ISBN = 978-974-449-926-4

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77
โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง