หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

หัวเรื่อง : ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

ชื่อเรื่อง - ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)
ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
จำนวนหน้า - 106 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการอธิบายให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับประชาชน ในเรื่องวิวัฒนาการรูปแบบต่างๆ ของประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และการสนับสนุนประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อแนะแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยมีความสอดคล้องนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง