หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น

หัวเรื่อง : ประชาคมอาเซียนกับการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง : ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
จำนวน: 96 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2555
ISBN = 978-974-449-691-1

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02- 1419563-77 โทรสาร 02-1438175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง