หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บูรณาการงานวิจัย (นักการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บูรณาการงานวิจัย (นักการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550)

หัวเรื่อง : บูรณาการงานวิจัย (นักการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550)

         การเสวนา “บูรณาการงานวิจัย” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้จาก
ผลการศึกษาวิจัยของโครงการต่างๆ ของสำนักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และ
ได้รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง