หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า

หัวเรื่อง : บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อเรื่อง บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า
บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
           หนังสือเล่มนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอตัวอย่างการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ปี 2555 ใน 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านโครงการหรือกิจกรรมเด่น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data.
สถาบันพระปกเกล้า.
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 450 หน้า.
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--การบริหาร. 2. สถาบันพระปกเกล้า--รางวัล.I. ชื่อเรื่อง.
ISBN = 978-974-449-834-2

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 - 1419563-77 โทรสาร 02-1438175
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง