หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

หัวเรื่อง : บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า 52 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

          บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52 ด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน จังหวัดน่าน

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง