หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง : บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อเรื่อง - บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แต่ง - พรรณราย ขันธกิจ
จำนวนหน้า - 256 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 129.-
          บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หนังสือวิชาการที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การดำเนินการและความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งแสดงถึงสภาพปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เกิดความกระจ่างใสจนนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง