หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

หัวเรื่อง : บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

เรื่อง - บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ผู้แต่ง - นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
จำนวนหน้า - 196 หน้า
ผู้จัดพิมพ์ - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 150.-
            บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ประกอบไปด้วย แนวคิดสิทธิมนุษยชนและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน,องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่างๆ,ที่มาของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2545-2550,การวิเคราะห์แนวคิด ปัญหาอุปสรรคในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอแนวคิด หลักการ กฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในส่วนเนื้อหาสาระและกลไกในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อันชี้ให้เห็นถึงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง