หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

หัวเรื่อง : บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ชื่อเรื่อง บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โดย รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา
                 หนังสือเล่มนี้เป็นผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง” ของรองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญาและดร.จรัสพงษ์ คลังกรณ์ ที่มุ่งศึกษาบทบาทและการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการปฏิรูปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในเชิงรุกที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางในการวินิจฉัยปัญหาและตัดสินคดี และทำหน้าที่ให้ความกระจ่างชัดในข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
พรชัย เทพปัญญา. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง.--
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. 326 หน้า.
1. ศาลรัฐธรรมนูญ--ไทย. I. ชื่อเรื่อง.342.593
ราคา 280 บาท
ISBN 978-974-449-818-2

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9754 โทรสาร 02-143-8186
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง