หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

บทบาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์กับวิถีประชาธิปไตย

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


บทบาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์กับวิถีประชาธิปไตย

หัวเรื่อง : บทบาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์กับวิถีประชาธิปไตย

ชื่อเรื่อง - บทบาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์กับวิถีประชาธิปไตย
ผู้แต่ง - ประภัสสร เสวิกุล
จำนวนหน้า - 110 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 89.-
กุหลาบ สายประดิษฐ์ ได้รับยกย่องว่าเป็นนักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ คนแรกๆที่มีความคิดทางการเมืองหัวก้าวหน้าโดยเฉพาะการเป็นผู้นำแนวคิดทางการเมืองในแก่นักเขียนรุ่นหลังๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้สรุปบทบาททางการเมืองของกุหลาบ สายประดิษฐ์ไว้ดังนี้ 1.ชีวิตและผลงานของกุหลาบ สายประดิษฐ์ 2.วิเคราะห์แนวคิดของกุหลาบ สายประดิษฐ์ 3.บทบาทของกุหลาบ สายประดิษฐ์กับประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบชีวิต ผลงาน และความคิดของกุหลาบ สายประดิษฐ์ในด้านการเมือง การปกครอง และระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังได้ทราบสภาวการณ์ทางการเมืองและสังคมในยุคเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง