หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

หัวเรื่อง : นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ชื่อเรื่อง - นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง - รองศาสตราจารย์ชูศรี มณีพฤกษ์
จำนวนหน้า - 182 หน้า
จัดพิมพ์โดย - สถาบันพระปกเกล้า
ราคา - 280.-
นโยบายเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 1.ลักษณะและสาเหตุของปัญหา วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ซึ่งอาจแยกได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปัญหางบประมาณขาดดุลและปัญหาการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น 2.มาตรการและนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งอธิบายถึงกระบวนการกำหนดมาตรการและนโยบาย 3.ความสำเร็จและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาของมาตรการและนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจลักษณะของปัญหาเศรษฐกิจและนำมาประยุกต์หาแนวคิดแก้ปัญหาระดับประเทศได้

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2141-9656-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง