หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

หัวเรื่อง : ธรรมาภิบาลโลก หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล

ชื่อเรื่อง : ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี
จำนวนหน้า :336 หน้า
ขนาด : A5 จำนวน 372 หน้า
ราคา : 339 บาท
พิมพ์ครั้งที่ 1 – มีนาคม 2557

             ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลโลก (Global governance) นับเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับสังคมไทย หากแต่เป็นวาระสำคัญทางวิชาการและทางปฏิบัติการ เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์ ระบบความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งรัฐ และ ประเทศได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกแห่งหนทุกภาคส่วนและทุกคน จนเรียกได้ว่าเกิดเป็นการเมืองแบบทั้งโลก (Global politics) อันนำมาซึ่งความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาและพัฒนาแนวคิด ความหมาย และขอบเขตของการเข้าไป “อภิบาล” (governing) กระแสต่างๆ ที่มากับโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สังคมและประเทศต่างๆ สามารถดำรงอยู่ได้และอยู่ดีในบริบทใหม่ของโลก
              หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากการเชิญชวนให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับแนวคิด ความหมาย และขอบเขตของการอภิบาลโลกาภิวัตน์ จากนั้นผู้เขียนจะนำท่านผู้อ่านไปเรียนรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมของธรรมาภิบาลโลก ผู้เขียนส่งท้ายความรู้เรื่อง “ธรรมาภิบาลโลก” ด้วยการกล่าวถึงธรรมาภิบาลโลกในประเด้นและปัญหาของประเทศทั่วโลก โดยหยิบยกเป็นกรณีศึกษาจำแนกตามประเด็นปัญหา เช่น ธรรมาภิบาลโลกทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลโลกทางสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลโลกทางพลังงาน ธรรมาภิบาลโลกทางสิทธิมนุษยชน และ ธรรมาภิบาลโลกทางความมั่นคงและความมั่นคงใหม่ เป็นต้น
หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัสดุ สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ 0-2141-9656-58-59

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง