หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

ท้องถิ่นไทยต้องทำอะไรกับอาเซียน?

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ท้องถิ่นไทยต้องทำอะไรกับอาเซียน?

หัวเรื่อง : ท้องถิ่นไทยต้องทำอะไรกับอาเซียน?

ชื่อเรื่อง : ท้องถิ่นไทยต้องทำอะไรกับอาเซียน?
ผู้จัดทำ : ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
จำนวนหน้า : 88 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2557
จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ : ISBN = 978-974-449-778-9
รหัสสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า : วปท.57-33-1000.0

จัดพิมพ์โดย:
สถาบันพระปกเกล้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02-143-8175

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง