งานวิจัย

เมนูย่อย

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ชื่อเรื่อง : ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
(SOCIAL CAPITAL AND THE DEVELOPMENT TO A SELF-RELIANCE COMMUNITY OF AN ORGANIC AGRICULTURE GROUP)
โดย : นายสุเทพ คำเมฆ
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง