งานวิจัย

เมนูย่อย

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววิภา แซ่โง้ว
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม)

Share :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง